ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

      ФОП Кузьміна Г.В. ,ІПН 2632814048 , яка здійснює діяльність з медичної практики на підставі ліцензії МОЗ України від 12.12.2018   №1212/02-М та на підставі ст. 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, (надалі-«Виконавець») пропонує стоматологічні послуги необмеженому колу осіб (надалі – «Замовники»), відповідно до умов цього Публічного договору про надання медичних  платних послуг.

  1. Загальні положення

1.1. Цей Публічний договір про надання медичних послуг (надалі – «Договір») є публічним і визначає умови та правила надання Виконавцем Замовнику медичних послуг та укладається до часу здійснення Сторонами своїх обов’язків. Умови даного Договору є однаковими для всіх споживачів, беззастережне прийняття умов якого (замовлення та/або оплата медичних послуг Замовником та/або вчинення інших Підтверджуючих дій) вважається акцептом даного Договору Замовником та засвідчує факт його укладення.

1.2. Договір є обов’язковим та вважається укладеним і вступає в дію для Виконавця з моменту його оприлюднення на Сайті Виконавця, а для Замовника – з моменту, що настав раніше: здійснення замовлення та/або оплати послуг за Договором, та/або фактичного початку надання послуг, або у момент прийняття Замовником його умов (вчинення Підтверджуючих дій).

1.3. Умови Договору визначаються Виконавцем самостійно, згідно з медичною ліцензіею, та у відповідності до чинного законодавства України. Договір та/або його окремі положення можуть бути змінені Виконавцем з обов’язковим повідомленням про це Замовника шляхом опублікування на Сайті Виконавця, а також у друкованому варіанті, у адміністратора клінікі. Зміни вступают у силу з початку оприлюднення інформації.
У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними до Договору, Замовник зобов’язаний розірвати Договір у триденний строк з моменту опублікування таких змін на Сайті Виконавця, письмово повідомивши про це Виконавця. Нерозірвання Договору та продовження користування послугами свідчить про згоду Замовника з внесеними до Договору змінами.

1.4 Сторони гарантують, що кожна зі сторін володіє необхідною працездатністю, а також усіма правами необхідними для заключення та виконання даного Договору з усіма його умовами.

1.5. Укладенням Договору Замовник підтверджує, що він ознайомлений і згоден з умовами Договору та Прейскурантом цін Виконавця, а також надає свою згоду на збір та обробку своїх персональних даних в порядку, визначеному чинним законодавством України №2297-IV від 01.06.2010. «Про захист персональних даних»

1.6. У разі укладення між Замовником і Виконавцем приватно-правового (індивідуального) договору про надання медичних послуг, переважну силу мають умови приватно-правового договору.

1.7. Визначення термінів та понять:

Замовник – особа, що уклала з Виконавцем даний Публічний договір про надання медичних послуг.

Підтверджуючі дії – дії, що свідчать про згоду дотримуватися Договору та положень, у цьому Договорі. Такими діями можуть вважатися: реєстрація Пацієнтана , замовлення послуг з використанням Сайту Виконавця, початок фактичного використання медичних послуг, оплата медичних послуг чи інші дії, які свідчать про згоду Замовника із умовами даного Договору.

Послуги (медичні послуги) – комплекс консультативних, діагностичних, лікувальних, профілактичних та реабілітаційних заходів різного ступеню складності та призначення, які надаються Виконавцем за умовами цього Договору. Перелік послуг, їх вартість та інша інформація  викладені безпосередньо у місцях провадження діяльності Виконавця.

Сайт Виконавця – веб-сайт Виконавця у мережі Інтернет, що розміщений за адресою: www.dentacare.dp.ua. Сторони – спільне найменування Замовника і Виконавця при одночасному їх згадуванні у даному Договорі.

  1. Предмет Договору

2.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується надати медичні послуги Замовнику, а Замовник зобов’язується оплатити їх у порядку та на умовах, визначених даним Договором.

2.2. Перелік та вартість медичних послуг визначається у відповідності до Прейскуранту цін Виконавця, що розміщений  безпосередньо у місцях провадження діяльності Виконавця, у дні та часи роботи які установлені адміністраціею клініки.

2.3 Клініка встановлюе характер та об’ем лікування, вибір консультантів, методів діагностування згідно з медичними протоколами.

  1. Права та обов’язки Сторін

3.1. Виконавець зобов’язаний:

– надавати Замовнику своєчасно, якісно та в повному обсязі медичні послуги, які є предметом цього Договору;

– оформляти надані Замовнику медичні послуги та зберігати медичну документацію, оформлену в процесі надання послуг за цим Договором, у відповідності до вимог чинного законодавства України;

– забезпечити Замовника кваліфікованим медичним персоналом;

– надавати медичні послуги на працюючому та справному обладнанні та з використанням якісних медичних препаратів, які застосовуються для надання послуг;

– здійснювати запис на прийом Замовника на підставі відповідного звернення Замовника (запису на прийом) на Сайті Виконавця,телефоном та у месенджерах.

3.2. Виконавець має право:

– внести зміни до Прейскуранту цін, повідомивши Замовника про такі зміни ;

-визначати тривалість та об’ем медичних послуг.

– відмовити у наданні медичних послуг Замовнику при пред’явленії Замовником неповних та/або недостовірних даних про свою особу та стан свого здоров’я медичному персоналу Виконавця,при порушенні їм медичних предписаній, а також у разі наявності заборгованості Замовника перед Виконавцем за надані медичні послуги.

-У разі відсутності лікаря по важливій причині (хвороба, відпустка чи командировка) клініка може оказати лікування силами іншого лікаря з такою ж кваліфікаціею та/або перенести дату та час прийому Замовника.

-У разі відмови Замовника від послуги, яка могла б зменшити чи зняти загрозу для здоров’я пацієнта, Виконавець має право вимагати та отримати від нього письмову відмову від медичної допомоги, інформуючи Замовника о можливих наслідках для його здоров’я.

-У разі фотофіксацій та рентгенографічних обстежень протоколу лікування, Замовник передає права на використання  візуальної та іншої інформації Виконавцю, яка може бути використана Виконавцем у мережі Інтернет та соціальних мережах.

3.3. Замовник зобов’язаний:

– записатись на прийом  в узгоджений  Виконавцем час та дату;

– з’явитися до місця надання медичних послуг в узгоджений з Виконавцем час. У разі запізнення на прийом більш ніж на 20 хвилин, від узгодженого з Виконавцем часу, Виконавець залишае за собою право перенести час та дату прийому або відмінити прийом;

– приймати надані Виконавцем належним чином медичні послуги, які є предметом даного Договору;

– своєчасно та у повному обсязі оплачувати медичні послуги, які є предметом цього Договору, у визначеному даним Договором порядку;

– неухильно дотримуватись призначеного Виконавцем лікування та/або плану обстеження, правил внутрішнього розпорядку медичних закладів, та медичного закладу Виконавця, та інших вимог, що забезпечують якісне та своєчасне надання медичних послуг; узгоджувати з лікарями Виконавця приймання ліків, трав, настоїв, мазей і т.і.; відмінити приймання, на весь час лікування, ліків, препаратів та речовин з наркотичною та\або психотропною дією, алкогольних напоїв т т.і.

– у разі замовлення медичних послуг для своєї дитини, забезпечити супровід дитини на протязі всього процесу надання медичних послуг, а також належне та своєчасне виконання дитиною призначеного Виконавцем лікування та/або обстеження;

– негайно повідомити Виконавця про виявлені недоліки в процесі отримання Замовником медичних послуг, які є предметом цього Договору, шляхом звернення до Виконавця зі скаргою на ім’я керівника. В протилежному випадку Виконавець не несе відповідальності за негативні наслідки, які можуть мати місце в результаті неповідомлення та/або несвоєчасного повідомлення про такі недоліки.

-негайно повідомляти Виконавця про зміну самопочуття під час лікування.

3.4. Замовник має право:

– вимагати від Виконавця своєчасного та якісного надання медичних послуг за цим Договором;

– ознайомлюватись з медичною документацією та інформацією, яка була оформлена в процесі надання медичних послуг за цим Договором, у відповідності до чинного законодавства України та внутрішніми правилами Виконавця.

– отримувати від Виконавця медичну інформацію про стан свого здоров’я у порядку, передбаченому чинним законодавством України;

– достроково розірвати Договір у разі невиконання зобов’язань Виконавцем та в інших передбачених даним Договором випадках, повідомивши про це письмово Виконавця.

  1. Вартість послуг та порядок розрахунків

4.1. Вартість медичних послуг визначається у Прейскуранті цін Виконавця, що діє на дату оплати медичних послуг.

4.2. Оплата послуг за Договором здійснюється у розмірі 100% ціни відповідної медичної послуги згідно Прейскуранту цін Виконавця одним із наступних способів:

  • авансовим (попереднім) платежем(шляхом перерахування грошових коштів у національній валюті України на банківський рахунок Виконавця за допомогою онлайн-платежівз використанням платіжних засобів, доступ до яких забезпечено  Виконавцем, та відповідно до правил платіжної системи);
  • в день фактичного надання медичних послуг(шляхом внесення грошових коштів у національній валюті Українив способом, не забороненим чинним законодавством України), якщо інше не передбачено приватно-правовим договором про надання медичних послуг, укладеним між Сторонами.

4.3. Якщо між Сторонами укладений депозитний договір про надання медичних послуг, Замовник має право збільшити розмір депозиту шляхом внесення додаткового авансу (передоплати) з використанням платіжних засобів.

4.4. У разі відмови Замовника від отримання фактично оплачених медичних послуг, але не менше ніж за 3 (три) години до моменту початку їх фактичного надання, кошти повертаються, за виключенням штрафу у розмірі 70% від вартості замовлення, Замовнику у порядку, визначеному цим Договором. У разі відмови Замовника менше, ніж за
3 (три) години до моменту фактичного надання послуг, кошти Замовнику повертаються за виключенням штрафу у розмірі 90% від вартості замовлення. У разі відмови Замовника від продовження лікування ,на підставі письмової заяви, кошти за фактично оказані послуги не повертаються.

4.5. Повернення коштів здійснюється на підставі письмової заяви Замовника, в якій Замовник повинен вказати свої паспортні дані і додати до вказаної заяви копію паспорта та чек або квитанцію. У разі відсутності чеку або квитанції Виконавець має право відмовити Замовнику у поверненні грошових коштів, сплачених за виконання даного Договору. Строк повернення коштів становить 30 (тридцять) банківських днів з моменту отримання Виконавцем заяви про повернення коштів.

4.6. Повернення грошових коштів, сплачених за допомогою платіжних систем  здійснюється у порядку, встановленому п. 4.5. цього Договору, та з урахуванням строків та правил відповідних платіжних систем. Росторження взаімовідношень та повернення предоплати за послуги, виконуеться за спеціальним договором.

  1. Порядок наданння послуг

5.1. Медичні послуги надаються за фактичним місцем провадження діяльності Виконавця, що погоджується Сторонами під час запису Замовника на прийом.

5.2. В разі, якщо Замовник протягом 1 (одного) робочого дня з дати фактичного отримання послуг не заявить письмову мотивовану відмову від прийняття медичних послуг, послуги вважаються прийнятими Замовником без застережень і без претензій.

5.3. У разі надання мотивованої відмови Замовника від приймання медичних послуг, Сторони вирішують спірні питання шляхом переговорів.

  1. Відповідальність Сторін

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, встановлену даним Договором та чинним законодавством України.

6.2. Виконавець не несе відповідальності без вини, а також за шкоду, заподіяну здоров’ю Замовника, яка виникла в процесі надання медичних послуг за цим Договором в результаті:

– неявки чи несвоєчасної явки Замовника на заплановані візити чи контрольні медичні огляди;

– дострокового припинення Замовником призначеного лікування (обстеження тощо);

– дострокового припинення даного Договору з ініціативи Замовника;

– неповідомлення або несвоєчасного повідомлення Замовником істотних відомостей про стан свого здоров’я, у т. ч. наявність алергічних чи інших специфічних реакцій на медичні препарати, атипову побудову органів чи їх систем, наявність захворювань, які становлять загрозу для оточуючих та медперсоналу;

– недотримання Замовником приписів та рекомендацій лікарів Виконавця та/або порушення лікувального режиму.

6.3. Виконавець не несе відповідальності за розголошення інформації, наданої Замовником під час використання Сайту Виконавця, якщо таке розголошення сталося внаслідок обставин, які не залежали від волі Виконавця та не могли бути попереджені чи уникненіним (зокрема, внаслідок хакерських атак, перехоплення інформаційних даних Сайту Виконавця, розміщення конфіденційної інформації Замовником на зовнішніх інформаційних ресурсах та/або веб-сайтах тощо).

6.4. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили, які виникли після підписання цього Договору і яких Сторона не могла уникнути і передбачити. До таких обставин Сторони відносять: стихійні лиха (бурі, циклони, землетруси та інші природні і кліматичні явища); війну і воєнні дії, масові заворушення, страйки, акції протесту; технологічні фактори (відсутність електроенергії, пошкодження апаратури, аварії, пожежі тощо), дії або бездіяльність державних органів та органів місцевого самоврядування, зміни в законодавстві, що регулює правовідносини Сторін за даним Договором та інші обставини, які перешкоджають виконанню Сторонами своїх договірних зобов’язань і які не піддаються їх контролю.

6.5. При настанні обставин, визначених у п.6.4. даного Договору, Сторона, для якої вони настали, зобов’язана повідомити про це іншу Сторону.

6.6 Гарантійний строк встановлюється з дня завершення протезування та фіксації протезів у ротової порожнині або встановлення пломби.
Гарантійні забов’язання вступають в дію та продовжуються до 12-18 місяців,залежно від виду работи. У цей час виконавець усуває недоліки,які з’явились під час користування протезами ,пломбами. При неналежній гігієні порожнини рота,або відсутності фіксації прикусу строк гарантії зменшується на 50% відсотків. Гарантія на фотополімерні пломби ,залежно від класу порожнини, від 6 до 12 місяців.
Ортопедичні роботи- 12 місяців.
Роботи на імплантах – 18 місяців.

  1. Інші умови

7.1. Кожна із Сторін зобов’язана забезпечити сувору конфіденційність інформації, отриманої від іншої Сторони при укладенні та виконанні умов цього Договору. Передача зазначеної інформації третім особам, її опублікування або розголошення будь-яким іншим способом може мати місце лише за письмовим погодженням обох Сторін, незалежно від причин і дати припинення Договору, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

7.2 Сторони вирішують спірні питання шляхом переговорів, та, при необхідності, із застосуванням результатів та висновків незалежної експертизи, проведеної за згодою сторін.

7.3 Претензії, надані згідно умов цього договору, повинні бути розглянуті  іншою стороною у 30 денний строк.

7.2. Сторони погодилися на можливе ведення запису телефонних розмов, та можливість посилання на їх у разі виникнення спорів, а також при врегулюванні конфліктних ситуацій за Договором.

7.3. Виконавець докладає максимально можливу кількість зусиль для того, щоб інформація, розміщена на даному сайті, була актуальною і корисною на момент її публікації .

7.4. Малолітні, неповнолітні чи недієздатні пацієнти приймаються виключно у присутністі їх законних представкників. Законні представники надають згоду на надання медичних послуг особам, в інтересах яких вони діють. У такому випадку законні представники виступають Замовником даного Договору та зобов’язуються дотримуватись умов, викладених у ньому.

Згоден з умовами Публічного договору про надання медичних послуг.